Tietosuojapolitiikka 

Me Lehtonen - konsernissa kunnioitamme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi itseäsi koskeviin tietoihin. Siksi henkilötietojen lainmukainen, turvallinen käsittely ja tietosuojan korkea taso ovat kaiken toimintamme edellytys.

Tietosuojapolitiikassa esittelemme keinot, joiden avulla pyrimme turvaamaan tietosuojan ja siihen liittyvien osa-alueiden avoimuuden asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja muille sidosryhmillemme. Lehtonen - konsernin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (ns. GDPR) mukaisia toimintaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä.  

Tietojen hankinta ja säilyttäminen

Saamme suurimman osan käytettävistä henkilötiedoista suoraan asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme, viranomaisilta sekä muilta sidosryhmiltä. Lisäksi hyödynnämme olemassa olevaa asiakastietoa sekä verkosta löytyvää avointa yritysdataa.

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellista. Lait ja säädökset asettavat tiettyjä määräyksiä henkilötietoja sisältävän materiaalin säilyttämiseen ja käyttöön, mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikoihin.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Käytämme henkilötietojasi liiketoimintamme ja sopimusvelvoitteidemme toteutumisen mahdollistamiseen, niiden ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä toimintaamme liittyvään tiedottamiseen ja viestintään. Huolehdimme henkilötietojesi salassapidosta ja asianmukaisesta käsittelystä ja tuotamme palvelumme luottamuksellisesti. 

Huomioimme järjestelmien hankinnassa, kehityksessä ja ylläpidossa aina tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset, eikä sen suhteen tehdä kompromisseja. Henkilötietojasi saatetaan siirtää Suomen ulkopuolelle, jos palvelun tuottaminen tai muu tietojen käsittelyperuste sitä edellyttää. Tällöin tietosuojasta huolehditaan asetuksen ja muiden säädösten mukaisesti. Henkilötietojasi saatetaan siirtää myös yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. Olemme osaltamme varmistaneet, että yhteistyökumppanimme noudattavat lain ja tietosuoja-asetuksen mukaisia toimintaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojasi käsittelevät Lehtonen - konsernin henkilökunta on saanut tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen, ja he ovat sitoutuneet turvaamaan omalla toiminnallaan Kaukokiidon sisäisen ohjeistuksen ja lainsäädännön mukaisen henkilötietojen käsittelyn ja suojauksen. Työntekijöillämme on pääsy ainoastaan työn suorittamisen kannalta välttämättömiin henkilötietoihin. Tietosuoja huomioidaan myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka toimii sidosryhmien yhteyshenkilönä Lehtonen - konsernin tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Avoimuus rekisteröityjä kohtaan

Sidosryhmämme uskovat henkilötietonsa käyttöömme, ja me haluamme olla tämän luottamuksen arvoisia. Luottamukseen liittyy olennaisena osana avoimuus rekisteröityjä kohtaan.

Olemme laatineet henkilörekistereistämme lain ja GDPR:n mukaiset rekisteriselosteet, joista asiakkaita koskevat dokumentit ovat luettavissa verkkosivuillamme. Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa, korjata tai poistaa itseäsi koskevat tiedot rekistereistä ja esittää muut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt ottamalla yhteyttä kirjallisesti tietosuojavastaavaamme. Käsittelemme pyynnöt mahdollisimman nopeasti.

Sinulla on kaikki Suomen lainsäädännön ja GDPR:n mukaiset oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä Kaukokiidossa. Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot poistettua rekistereistämme, jos esimerkiksi

  • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai
  • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä henkilötietojesi käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, mutta se saattaa estää palveluidemme käytön. Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, aloittaa oikeusprosessi tai rikostutkinta, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Menettely tietosuojan vaarantuessa

Mikäli epäilemme tai havaitsemme tietosuojan vaarantuneen, tutkimme asian välittömästi ja puutumme siihen. Asianosaisia tahoja tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti, jos se on aiheellista korjaavien toimenpiteiden tekemiseksi tai vahingon rajaamiseksi. Teemme myös GDPR-tietosuoja-asetuksen edellyttämät viranomaisilmoitukset havaituista tietosuojaongelmista.

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen

Tarkastelemme ja päivitämme tietosuojapolitiikkamme säännöllisesti osana liiketoiminnan kehitystä ja huomioimme mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja viranomaisohjeistuksessa. Osana prosessia tarkastellaan myös riskejä ja niihin varautumista. Tiedotamme myös henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitämme muutoksista ja koulutamme heitä tarpeen mukaan.

Tietosuojadokumentit ja niiden saatavuus

Tietosuojapolitiikan muutoksista tiedotetaan verkkosivuillamme, jossa tämän dokumentin uusin versio on saatavilla. Verkkosivuiltamme löytyy myös ajantasainen asiakastietosuojaseloste.

Yhteystiedot

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy
Ahjotie 17
96320 Rovaniemi
tietosuoja.lehtonen@kaukokiito.fi

Tietosuojaseloste ›